منتدى الإنترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1490.80 1.1300 0.0800 1494.15 1485.00 17:01:51
گرم 47.93 0.0363 0.0026 48.04 47.74 17:01:51
کیلوگرم 47930.30 36.3303 2.5721 48038.00 47743.82 17:01:51
تولا 559.05 0.4238 0.0300 560.31 556.88 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 17.53 0.0400 0.2300 17.62 17.43 17:01:44
گرم 0.56 0.0013 0.0074 0.57 0.56 17:01:44
کیلوگرم 563.60 1.2860 7.3947 566.50 560.39 17:01:44
تولا 6.57 0.0150 0.0863 6.61 6.54 17:01:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 891.30 0.4000 0.0400 893.35 886.90 17:01:51
گرم 28.66 0.0129 0.0013 28.72 28.51 17:01:51
کیلوگرم 28655.94 12.8603 1.2860 28721.85 28514.48 17:01:51
تولا 334.24 0.1500 0.0150 335.01 332.59 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1727.60 2.8000 0.1600 1735.90 1721.80 17:01:44
گرم 55.54 0.0900 0.0051 55.81 55.36 17:01:44
کیلوگرم 55543.59 90.0220 5.1441 55810.44 55357.11 17:01:44
تولا 647.85 1.0500 0.0600 650.96 645.68 17:01:44

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1340.97 1.0164 0.0800 1343.99 1335.76 17:01:51
گرم 43.11 0.0327 0.0026 43.21 42.95 17:01:51
کیلوگرم 43113.30 32.6791 2.5721 43210.18 42945.57 17:01:51
تولا 502.87 0.3812 0.0300 504.00 500.91 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15.77 0.0360 0.2300 15.85 15.68 17:01:44
گرم 0.51 0.0012 0.0074 0.51 0.50 17:01:44
کیلوگرم 506.96 1.1568 7.3947 509.56 504.07 17:01:44
تولا 5.91 0.0135 0.0863 5.94 5.88 17:01:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 801.72 0.3598 0.0400 803.57 797.77 17:01:51
گرم 25.78 0.0116 0.0013 25.84 25.65 17:01:51
کیلوگرم 25776.02 11.5678 1.2860 25835.30 25648.77 17:01:51
تولا 300.65 0.1349 0.0150 301.34 299.16 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1553.98 2.5186 0.1600 1561.44 1548.76 17:01:44
گرم 49.96 0.0810 0.0051 50.20 49.79 17:01:44
کیلوگرم 49961.46 80.9748 5.1441 50201.49 49793.72 17:01:44
تولا 582.74 0.9445 0.0600 585.54 580.79 17:01:44

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1153.58 0.8744 0.0800 1156.17 1149.09 17:01:51
گرم 37.09 0.0281 0.0026 37.17 36.94 17:01:51
کیلوگرم 37088.46 28.1124 2.5721 37171.81 36944.17 17:01:51
تولا 432.59 0.3279 0.0300 433.57 430.91 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13.56 0.0310 0.2300 13.63 13.49 17:01:44
گرم 0.44 0.0010 0.0074 0.44 0.43 17:01:44
کیلوگرم 436.12 0.9951 7.3947 438.35 433.63 17:01:44
تولا 5.09 0.0116 0.0863 5.11 5.06 17:01:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 689.69 0.3095 0.0400 691.27 686.28 17:01:51
گرم 22.17 0.0100 0.0013 22.22 22.06 17:01:51
کیلوگرم 22173.97 9.9513 1.2860 22224.97 22064.50 17:01:51
تولا 258.63 0.1161 0.0150 259.23 257.36 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1336.82 2.1666 0.1600 1343.24 1332.33 17:01:44
گرم 42.98 0.0697 0.0051 43.19 42.84 17:01:44
کیلوگرم 42979.63 69.6590 5.1441 43186.12 42835.33 17:01:44
تولا 501.31 0.8125 0.0600 503.72 499.62 17:01:44

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5476.45 4.1511 0.0800 5488.76 5455.15 17:01:51
گرم 176.07 0.1335 0.0026 176.47 175.39 17:01:51
کیلوگرم 176071.95 133.4594 2.5721 176467.60 175386.93 17:01:51
تولا 2053.67 1.5566 0.0300 2058.29 2045.68 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 64.40 0.1469 0.2300 64.73 64.03 17:01:44
گرم 2.07 0.0047 0.0074 2.08 2.06 17:01:44
کیلوگرم 2070.39 4.7242 7.3947 2081.02 2058.58 17:01:44
تولا 24.15 0.0551 0.0863 24.27 24.01 17:01:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3274.19 1.4694 0.0400 3281.72 3258.03 17:01:51
گرم 105.27 0.0472 0.0013 105.51 104.75 17:01:51
کیلوگرم 105267.59 47.2423 1.2860 105509.71 104747.93 17:01:51
تولا 1227.82 0.5510 0.0150 1230.65 1221.76 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6346.34 10.2858 0.1600 6376.83 6325.03 17:01:44
گرم 204.04 0.3307 0.0051 205.02 203.35 17:01:44
کیلوگرم 204039.37 330.6959 5.1441 205019.65 203354.36 17:01:44
تولا 2379.88 3.8572 0.0600 2391.31 2371.89 17:01:44

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1963.09 1.4880 0.0800 1967.50 1955.45 17:01:51
گرم 63.11 0.0478 0.0026 63.26 62.87 17:01:51
کیلوگرم 63114.62 47.8398 2.5721 63256.44 62869.07 17:01:51
تولا 736.16 0.5580 0.0300 737.81 733.29 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 23.08 0.0527 0.2300 23.20 22.95 17:01:44
گرم 0.74 0.0017 0.0074 0.75 0.74 17:01:44
کیلوگرم 742.15 1.6934 7.3947 745.96 737.92 17:01:44
تولا 8.66 0.0198 0.0863 8.70 8.61 17:01:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1173.66 0.5267 0.0400 1176.36 1167.87 17:01:51
گرم 37.73 0.0169 0.0013 37.82 37.55 17:01:51
کیلوگرم 37734.14 16.9344 1.2860 37820.93 37547.86 17:01:51
تولا 440.12 0.1975 0.0150 441.14 437.95 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2274.90 3.6870 0.1600 2285.83 2267.27 17:01:44
گرم 73.14 0.1185 0.0051 73.49 72.89 17:01:44
کیلوگرم 73139.80 118.5410 5.1441 73491.19 72894.25 17:01:44
تولا 853.09 1.3826 0.0600 857.19 850.23 17:01:44

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10544.73 7.9927 0.0800 10568.42 10503.70 17:01:51
گرم 339.02 0.2570 0.0026 339.78 337.70 17:01:51
کیلوگرم 339020.58 256.9716 2.5721 339782.40 337701.61 17:01:51
تولا 3954.28 2.9973 0.0300 3963.16 3938.89 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 123.99 0.2829 0.2300 124.63 123.29 17:01:44
گرم 3.99 0.0091 0.0074 4.01 3.96 17:01:44
کیلوگرم 3986.47 9.0963 7.3947 4006.94 3963.73 17:01:44
تولا 46.50 0.1061 0.0863 46.74 46.23 17:01:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6304.34 2.8293 0.0400 6318.84 6273.22 17:01:51
گرم 202.69 0.0910 0.0013 203.16 201.69 17:01:51
کیلوگرم 202689.19 90.9634 1.2860 203155.38 201688.59 17:01:51
تولا 2364.13 1.0610 0.0150 2369.57 2352.46 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12219.66 19.8050 0.1600 12278.37 12178.64 17:01:44
گرم 392.87 0.6367 0.0051 394.76 391.55 17:01:44
کیلوگرم 392870.91 636.7438 5.1441 394758.40 391551.94 17:01:44
تولا 4582.38 7.4269 0.0600 4604.39 4566.99 17:01:44

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 162392.84 123.0909 0.0800 162757.76 161761.05 17:01:51
گرم 5221.05 3.9575 0.0026 5232.78 5200.74 17:01:51
کیلوگرم 5221047.28 3957.4614 2.5721 5232779.57 5200734.64 17:01:51
تولا 60897.36 46.1591 0.0300 61034.20 60660.44 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1909.54 4.3572 0.2300 1919.35 1898.65 17:01:44
گرم 61.39 0.1401 0.0074 61.71 61.04 17:01:44
کیلوگرم 61393.18 140.0871 7.3947 61708.38 61042.97 17:01:44
تولا 716.08 1.6340 0.0863 719.76 711.99 17:01:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 97089.31 43.5720 0.0400 97312.62 96610.02 17:01:51
گرم 3121.49 1.4009 0.0013 3128.67 3106.08 17:01:51
کیلوگرم 3121491.44 1400.8713 1.2860 3128670.91 3106081.86 17:01:51
تولا 36408.52 16.3395 0.0150 36492.26 36228.78 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 188187.47 305.0040 0.1600 189091.59 187555.67 17:01:44
گرم 6050.37 9.8061 0.0051 6079.44 6030.05 17:01:44
کیلوگرم 6050363.08 9806.0990 5.1441 6079431.16 6030050.44 17:01:44
تولا 70570.35 114.3766 0.0600 70909.40 70333.43 17:01:44

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14464.49 10.9638 0.0800 14496.99 14408.21 17:01:51
گرم 465.04 0.3525 0.0026 466.09 463.23 17:01:51
کیلوگرم 465043.71 352.4949 2.5721 466088.72 463234.44 17:01:51
تولا 5424.19 4.1114 0.0300 5436.38 5403.08 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 170.08 0.3881 0.2300 170.96 169.11 17:01:44
گرم 5.47 0.0125 0.0074 5.50 5.44 17:01:44
کیلوگرم 5468.35 12.4777 7.3947 5496.42 5437.16 17:01:44
تولا 63.78 0.1455 0.0863 64.11 63.42 17:01:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8647.84 3.8810 0.0400 8667.73 8605.15 17:01:51
گرم 278.03 0.1248 0.0013 278.67 276.66 17:01:51
کیلوگرم 278034.25 124.7770 1.2860 278673.73 276661.70 17:01:51
تولا 3242.94 1.4554 0.0150 3250.40 3226.93 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16762.04 27.1670 0.1600 16842.57 16705.76 17:01:44
گرم 538.91 0.8734 0.0051 541.50 537.10 17:01:44
کیلوگرم 538911.67 873.4387 5.1441 541500.79 537102.40 17:01:44
تولا 6285.77 10.1876 0.0600 6315.97 6264.67 17:01:44

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1480.66 1.1223 0.0800 1483.99 1474.90 17:01:51
گرم 47.60 0.0361 0.0026 47.71 47.42 17:01:51
کیلوگرم 47604.37 36.0833 2.5721 47711.34 47419.17 17:01:51
تولا 555.25 0.4209 0.0300 556.50 553.09 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 17.41 0.0397 0.2300 17.50 17.31 17:01:44
گرم 0.56 0.0013 0.0074 0.56 0.56 17:01:44
کیلوگرم 559.77 1.2773 7.3947 562.64 556.58 17:01:44
تولا 6.53 0.0149 0.0863 6.56 6.49 17:01:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 885.24 0.3973 0.0400 887.28 880.87 17:01:51
گرم 28.46 0.0128 0.0013 28.53 28.32 17:01:51
کیلوگرم 28461.08 12.7728 1.2860 28526.54 28320.58 17:01:51
تولا 331.96 0.1490 0.0150 332.73 330.33 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1715.85 2.7810 0.1600 1724.10 1710.09 17:01:44
گرم 55.17 0.0894 0.0051 55.43 54.98 17:01:44
کیلوگرم 55165.89 89.4099 5.1441 55430.93 54980.69 17:01:44
تولا 643.45 1.0429 0.0600 646.54 641.28 17:01:44

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 106115.14 80.4334 0.0800 106353.60 105702.30 17:01:51
گرم 3411.68 2.5860 0.0026 3419.35 3398.41 17:01:51
کیلوگرم 3411678.56 2585.9919 2.5721 3419344.99 3398405.32 17:01:51
تولا 39793.21 30.1625 0.0300 39882.63 39638.39 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1247.79 2.8472 0.2300 1254.19 1240.67 17:01:44
گرم 40.12 0.0915 0.0074 40.32 39.89 17:01:44
کیلوگرم 40117.20 91.5395 7.3947 40323.17 39888.35 17:01:44
تولا 467.92 1.0677 0.0863 470.32 465.25 17:01:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 63442.73 28.4720 0.0400 63588.65 63129.54 17:01:51
گرم 2039.73 0.9154 0.0013 2044.42 2029.66 17:01:51
کیلوگرم 2039729.74 915.3954 1.2860 2044421.14 2029660.39 17:01:51
تولا 23791.04 10.6770 0.0150 23845.76 23673.60 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 122970.57 199.3040 0.1600 123561.36 122557.72 17:01:44
گرم 3953.60 6.4078 0.0051 3972.59 3940.32 17:01:44
کیلوگرم 3953592.62 6407.7676 5.1441 3972587.07 3940319.39 17:01:44
تولا 46114.00 74.7391 0.0600 46335.54 45959.18 17:01:44

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11695.18 8.8647 0.0800 11721.46 11649.68 17:01:51
گرم 376.01 0.2850 0.0026 376.85 374.55 17:01:51
کیلوگرم 376008.39 285.0077 2.5721 376853.32 374545.52 17:01:51
تولا 4385.69 3.3243 0.0300 4395.55 4368.63 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 137.52 0.3138 0.2300 138.23 136.74 17:01:44
گرم 4.42 0.0101 0.0074 4.44 4.40 17:01:44
کیلوگرم 4421.40 10.0888 7.3947 4444.10 4396.18 17:01:44
تولا 51.57 0.1177 0.0863 51.84 51.28 17:01:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6992.16 3.1380 0.0400 7008.24 6957.64 17:01:51
گرم 224.80 0.1009 0.0013 225.32 223.69 17:01:51
کیلوگرم 224802.98 100.8877 1.2860 225320.03 223693.21 17:01:51
تولا 2622.06 1.1767 0.0150 2628.09 2609.12 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13552.85 21.9657 0.1600 13617.96 13507.35 17:01:44
گرم 435.73 0.7062 0.0051 437.83 434.27 17:01:44
کیلوگرم 435733.90 706.2138 5.1441 437827.32 434271.02 17:01:44
تولا 5082.32 8.2372 0.0600 5106.74 5065.26 17:01:44

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2185.66 1.6567 0.0800 2190.57 2177.16 17:01:51
گرم 70.27 0.0533 0.0026 70.43 70.00 17:01:51
کیلوگرم 70270.61 53.2639 2.5721 70428.51 69997.22 17:01:51
تولا 819.62 0.6213 0.0300 821.47 816.44 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 25.70 0.0586 0.2300 25.83 25.55 17:01:44
گرم 0.83 0.0019 0.0074 0.83 0.82 17:01:44
کیلوگرم 826.30 1.8854 7.3947 830.54 821.58 17:01:44
تولا 9.64 0.0220 0.0863 9.69 9.58 17:01:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1306.73 0.5864 0.0400 1309.74 1300.28 17:01:51
گرم 42.01 0.0189 0.0013 42.11 41.81 17:01:51
کیلوگرم 42012.47 18.8545 1.2860 42109.10 41805.07 17:01:51
تولا 490.03 0.2199 0.0150 491.15 487.61 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2532.83 4.1051 0.1600 2545.00 2524.33 17:01:44
گرم 81.43 0.1320 0.0051 81.82 81.16 17:01:44
کیلوگرم 81432.45 131.9813 5.1441 81823.69 81159.07 17:01:44
تولا 949.81 1.5394 0.0600 954.38 946.62 17:01:44

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8781.56 6.6563 0.0800 8801.29 8747.39 17:01:51
گرم 282.33 0.2140 0.0026 282.97 281.24 17:01:51
کیلوگرم 282333.42 214.0037 2.5721 282967.85 281234.99 17:01:51
تولا 3293.09 2.4961 0.0300 3300.49 3280.27 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 103.26 0.2356 0.2300 103.79 102.67 17:01:44
گرم 3.32 0.0076 0.0074 3.34 3.30 17:01:44
کیلوگرم 3319.90 7.5754 7.3947 3336.94 3300.96 17:01:44
تولا 38.72 0.0884 0.0863 38.92 38.50 17:01:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5250.20 2.3562 0.0400 5262.28 5224.28 17:01:51
گرم 168.80 0.0758 0.0013 169.19 167.96 17:01:51
کیلوگرم 168797.81 75.7535 1.2860 169186.05 167964.52 17:01:51
تولا 1968.83 0.8836 0.0150 1973.36 1959.11 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10176.43 16.4934 0.1600 10225.32 10142.26 17:01:44
گرم 327.18 0.5303 0.0051 328.75 326.08 17:01:44
کیلوگرم 327179.51 530.2747 5.1441 328751.39 326081.08 17:01:44
تولا 3816.16 6.1850 0.0600 3834.50 3803.35 17:01:44

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 452.61 0.3431 0.0800 453.62 450.85 17:01:51
گرم 14.55 0.0110 0.0026 14.58 14.50 17:01:51
کیلوگرم 14551.64 11.0299 2.5721 14584.34 14495.02 17:01:51
تولا 169.73 0.1287 0.0300 170.11 169.07 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5.32 0.0121 0.2300 5.35 5.29 17:01:44
گرم 0.17 0.0004 0.0074 0.17 0.17 17:01:44
کیلوگرم 171.11 0.3904 7.3947 171.99 170.13 17:01:44
تولا 2.00 0.0046 0.0863 2.01 1.98 17:01:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 270.60 0.1214 0.0400 271.22 269.26 17:01:51
گرم 8.70 0.0039 0.0013 8.72 8.66 17:01:51
کیلوگرم 8699.94 3.9044 1.2860 8719.95 8656.99 17:01:51
تولا 101.47 0.0455 0.0150 101.71 100.97 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 524.50 0.8501 0.1600 527.02 522.74 17:01:44
گرم 16.86 0.0273 0.0051 16.94 16.81 17:01:44
کیلوگرم 16863.03 27.3307 5.1441 16944.05 16806.42 17:01:44
تولا 196.69 0.3188 0.0600 197.63 196.03 17:01:44

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6231.54 4.7234 0.0800 6245.55 6207.30 17:01:51
گرم 200.35 0.1519 0.0026 200.80 199.57 17:01:51
کیلوگرم 200348.64 151.8607 2.5721 200798.85 199569.18 17:01:51
تولا 2336.83 1.7713 0.0300 2342.08 2327.74 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 73.28 0.1672 0.2300 73.65 72.86 17:01:44
گرم 2.36 0.0054 0.0074 2.37 2.34 17:01:44
کیلوگرم 2355.86 5.3756 7.3947 2367.95 2342.42 17:01:44
تولا 27.48 0.0627 0.0863 27.62 27.32 17:01:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3725.63 1.6720 0.0400 3734.20 3707.24 17:01:51
گرم 119.78 0.0538 0.0013 120.06 119.19 17:01:51
کیلوگرم 119781.83 53.7560 1.2860 120057.32 119190.51 17:01:51
تولا 1397.11 0.6270 0.0150 1400.33 1390.22 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7221.37 11.7040 0.1600 7256.06 7197.12 17:01:44
گرم 232.17 0.3763 0.0051 233.29 231.39 17:01:44
کیلوگرم 232172.20 376.2921 5.1441 233287.64 231392.74 17:01:44
تولا 2708.01 4.3890 0.0600 2721.03 2698.92 17:01:44

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13652.45 10.3483 0.0800 13683.13 13599.33 17:01:51
گرم 438.94 0.3327 0.0026 439.92 437.23 17:01:51
کیلوگرم 438936.08 332.7058 2.5721 439922.42 437228.38 17:01:51
تولا 5119.67 3.8806 0.0300 5131.18 5099.75 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 160.54 0.3663 0.2300 161.36 159.62 17:01:44
گرم 5.16 0.0118 0.0074 5.19 5.13 17:01:44
کیلوگرم 5161.36 11.7772 7.3947 5187.85 5131.91 17:01:44
تولا 60.20 0.1374 0.0863 60.51 59.86 17:01:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8162.35 3.6631 0.0400 8181.12 8122.05 17:01:51
گرم 262.43 0.1178 0.0013 263.03 261.13 17:01:51
کیلوگرم 262425.36 117.7720 1.2860 263028.94 261129.87 17:01:51
تولا 3060.88 1.3737 0.0150 3067.92 3045.77 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15821.02 25.6418 0.1600 15897.03 15767.90 17:01:44
گرم 508.66 0.8244 0.0051 511.10 506.95 17:01:44
کیلوگرم 508657.07 824.4037 5.1441 511100.84 506949.38 17:01:44
تولا 5932.89 9.6157 0.0600 5961.39 5912.97 17:01:44

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 234055.60 177.4100 0.0800 234581.55 233145.00 17:01:51
گرم 7525.06 5.7039 0.0026 7541.97 7495.79 17:01:51
کیلوگرم 7525056.67 5703.8597 2.5721 7541966.34 7495780.22 17:01:51
تولا 87770.91 66.5288 0.0300 87968.15 87429.44 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2752.21 6.2800 0.2300 2766.34 2736.51 17:01:44
گرم 88.49 0.2019 0.0074 88.94 87.98 17:01:44
کیلوگرم 88485.54 201.9065 7.3947 88939.83 87980.77 17:01:44
تولا 1032.08 2.3550 0.0863 1037.38 1026.19 17:01:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 139934.10 62.8000 0.0400 140255.95 139243.30 17:01:51
گرم 4498.99 2.0191 0.0013 4509.33 4476.78 17:01:51
کیلوگرم 4498982.43 2019.0654 1.2860 4509330.14 4476772.71 17:01:51
تولا 52475.33 23.5500 0.0150 52596.02 52216.28 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 271233.20 439.6000 0.1600 272536.30 270322.60 17:01:44
گرم 8720.35 14.1335 0.0051 8762.25 8691.07 17:01:44
کیلوگرم 8720343.37 14133.4576 5.1441 8762238.98 8691066.92 17:01:44
تولا 101712.53 164.8501 0.0600 102201.19 101371.05 17:01:44

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5429.49 4.1155 0.0800 5441.69 5408.37 17:01:51
گرم 174.56 0.1323 0.0026 174.95 173.88 17:01:51
کیلوگرم 174562.14 132.3150 2.5721 174954.40 173883.00 17:01:51
تولا 2036.06 1.5433 0.0300 2040.64 2028.14 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 63.84 0.1457 0.2300 64.17 63.48 17:01:44
گرم 2.05 0.0047 0.0074 2.06 2.04 17:01:44
کیلوگرم 2052.64 4.6837 7.3947 2063.18 2040.93 17:01:44
تولا 23.94 0.0546 0.0863 24.06 23.81 17:01:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3246.11 1.4568 0.0400 3253.58 3230.09 17:01:51
گرم 104.37 0.0468 0.0013 104.61 103.85 17:01:51
کیلوگرم 104364.93 46.8372 1.2860 104604.97 103849.72 17:01:51
تولا 1217.29 0.5463 0.0150 1220.09 1211.28 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6291.92 10.1976 0.1600 6322.15 6270.80 17:01:44
گرم 202.29 0.3279 0.0051 203.26 201.61 17:01:44
کیلوگرم 202289.75 327.8602 5.1441 203261.62 201610.61 17:01:44
تولا 2359.47 3.8241 0.0600 2370.81 2351.55 17:01:44

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 95321.75 72.2522 0.0800 95535.95 94950.90 17:01:51
گرم 3064.67 2.3230 0.0026 3071.55 3052.74 17:01:51
کیلوگرم 3064663.21 2322.9604 2.5721 3071549.86 3052740.05 17:01:51
تولا 35745.68 27.0946 0.0300 35826.01 35606.61 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1120.87 2.5576 0.2300 1126.62 1114.47 17:01:44
گرم 36.04 0.0822 0.0074 36.22 35.83 17:01:44
کیلوگرم 36036.72 82.2287 7.3947 36221.74 35831.15 17:01:44
تولا 420.33 0.9591 0.0863 422.48 417.93 17:01:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 56989.72 25.5760 0.0400 57120.80 56708.39 17:01:51
گرم 1832.26 0.8223 0.0013 1836.48 1823.22 17:01:51
کیلوگرم 1832260.74 822.2869 1.2860 1836474.96 1823215.59 17:01:51
تولا 21371.16 9.5910 0.0150 21420.32 21265.66 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 110462.74 179.0320 0.1600 110993.45 110091.89 17:01:44
گرم 3551.46 5.7560 0.0051 3568.52 3539.54 17:01:44
کیلوگرم 3551457.04 5756.0082 5.1441 3568519.49 3539533.88 17:01:44
تولا 41423.56 67.1370 0.0600 41622.57 41284.49 17:01:44

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5591.84 4.2385 0.0800 5604.41 5570.09 17:01:51
گرم 179.78 0.1363 0.0026 180.19 179.08 17:01:51
کیلوگرم 179781.75 136.2714 2.5721 180185.74 179082.31 17:01:51
تولا 2096.94 1.5894 0.0300 2101.65 2088.78 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 65.75 0.1500 0.2300 66.09 65.38 17:01:44
گرم 2.11 0.0048 0.0074 2.12 2.10 17:01:44
کیلوگرم 2114.02 4.8238 7.3947 2124.87 2101.96 17:01:44
تولا 24.66 0.0563 0.0863 24.78 24.52 17:01:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3343.18 1.5004 0.0400 3350.87 3326.67 17:01:51
گرم 107.49 0.0482 0.0013 107.73 106.96 17:01:51
کیلوگرم 107485.56 48.2377 1.2860 107732.78 106954.95 17:01:51
تولا 1253.69 0.5626 0.0150 1256.58 1247.50 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6480.05 10.5025 0.1600 6511.19 6458.30 17:01:44
گرم 208.34 0.3377 0.0051 209.34 207.64 17:01:44
کیلوگرم 208338.45 337.6636 5.1441 209339.38 207639.00 17:01:44
تولا 2430.02 3.9384 0.0600 2441.70 2421.86 17:01:44

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2034.20 1.5419 0.0800 2038.77 2026.28 17:01:51
گرم 65.40 0.0496 0.0026 65.55 65.15 17:01:51
کیلوگرم 65400.89 49.5727 2.5721 65547.85 65146.45 17:01:51
تولا 762.82 0.5782 0.0300 764.54 759.86 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 23.92 0.0546 0.2300 24.04 23.78 17:01:44
گرم 0.77 0.0018 0.0074 0.77 0.76 17:01:44
کیلوگرم 769.04 1.7548 7.3947 772.98 764.65 17:01:44
تولا 8.97 0.0205 0.0863 9.02 8.92 17:01:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1216.18 0.5458 0.0400 1218.98 1210.18 17:01:51
گرم 39.10 0.0175 0.0013 39.19 38.91 17:01:51
کیلوگرم 39101.03 17.5479 1.2860 39190.96 38908.00 17:01:51
تولا 456.07 0.2047 0.0150 457.12 453.82 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2357.31 3.8206 0.1600 2368.64 2349.40 17:01:44
گرم 75.79 0.1228 0.0051 76.15 75.53 17:01:44
کیلوگرم 75789.23 122.8351 5.1441 76153.34 75534.78 17:01:44
تولا 883.99 1.4327 0.0600 888.24 881.02 17:01:44

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10016.98 7.5927 0.0800 10039.49 9978.01 17:01:51
گرم 322.05 0.2441 0.0026 322.78 320.80 17:01:51
کیلوگرم 322053.25 244.1107 2.5721 322776.94 320800.30 17:01:51
تولا 3756.37 2.8473 0.0300 3764.81 3741.76 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 117.79 0.2688 0.2300 118.39 117.12 17:01:44
گرم 3.79 0.0086 0.0074 3.81 3.77 17:01:44
کیلوگرم 3786.96 8.6411 7.3947 3806.40 3765.35 17:01:44
تولا 44.17 0.1008 0.0863 44.40 43.92 17:01:44
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5988.82 2.6877 0.0400 6002.60 5959.26 17:01:51
گرم 192.55 0.0864 0.0013 192.99 191.59 17:01:51
کیلوگرم 192544.99 86.4109 1.2860 192987.84 191594.47 17:01:51
تولا 2245.81 1.0079 0.0150 2250.98 2234.72 17:01:51
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11608.09 18.8138 0.1600 11663.86 11569.12 17:01:44
گرم 373.21 0.6049 0.0051 375.00 371.96 17:01:44
کیلوگرم 373208.48 604.8760 5.1441 375001.50 371955.52 17:01:44
تولا 4353.04 7.0552 0.0600 4373.95 4338.42 17:01:44
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 85.27 1.68 0.86 0.06 27.43 16.56 12.13 0.50